Sản phẩm thiết bị nuôi tôm tiêu biểu của FarmX

Nguyễn Vủ Luân
Th 7 26/08/2023
1. Máy cho tôm ăn tự động

 
 
2. Máy bơm lưu lượng cao